Toekomstbeeld platteland

Vogelbescherming is van mening dat het Nederlands landschap, de natuur en de vogels te veel te lijden hebben gehad onder de intensiteit van het agrarisch landgebruik. De industrialisatie van het platteland onder druk van de wereldmarkt is te ver doorgeschoten. Daarom beogen we een basiskwaliteit voor natuur te realiseren in het landelijk gebied. Die beperkt zich niet alleen tot productiepercelen, maar heeft ook betrekking op wat daartussen zit (tuinen, erven, bermen, waterlopen, landschapselementen). Dit fijnmazige netwerk biedt volop ruimte aan wilde planten, dieren én vogels.

Voorbeeldprojecten en allianties

De gewenste natuurlijke basiskwaliteit op het platteland kan alleen in samenspraak worden gerealiseerd tussen agrariërs, bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties (zoals Vogelbescherming) en overheden. Een breed draagvlak per regio is nodig.

De eerste stappen zijn hiervoor gezet. Vogelbescherming werkt met een aantal wetenschappers het concept verder uit in een denktank. Daarna komt het aan op het via voorbeeldprojecten smeden van maatschappelijke allianties om ons oer-Nederlandse landschap inclusief de natuur die daar van oudsher bij hoort zoals vogels, vlinders, bijen en bloemen te behouden of te herstellen. Met die goede voorbeelden willen we een breed maatschappelijk draagvlak creëren.

Een gulle gift voor gierzwaluwen

Een gulle gever doneerde 1.050 euro voor de gierzwaluwen. De vogelwerkgroep in zijn woonplaats Zutphen kan het geld goed gebruiken en plaatst gierzwaluwtillen. Zo krijgen de vogels meer nestruimte waar zij hun jongen veilig kunnen grootbrengen. 

meer voorbeelden

Kijkers voor Kijkers

Uw oude verrekijker of telescoop kan veel betekenen voor de bescherming van vogels in ontwikkelingslanden! Lever hem daarom in bij Vogelbescherming. Vele honderden kijkers kregen zo, opgeknapt en wel, een tweede leven.

meer weten

Gerelateerde items