Toekomstbeeld platteland

Vogelbescherming is van mening dat het Nederlands landschap, de natuur en de vogels te veel te lijden hebben gehad onder de intensiteit van het agrarisch landgebruik. De industrialisatie van het platteland onder druk van de wereldmarkt is te ver doorgeschoten. Daarom beogen we een basiskwaliteit voor natuur te realiseren in het landelijk gebied. Die beperkt zich niet alleen tot productiepercelen, maar heeft ook betrekking op wat daartussen zit (tuinen, erven, bermen, waterlopen, landschapselementen). Dit fijnmazige netwerk biedt volop ruimte aan wilde planten, dieren én vogels.

Voorbeeldprojecten en allianties

De gewenste natuurlijke basiskwaliteit op het platteland kan alleen in samenspraak worden gerealiseerd tussen agrariërs, bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties (zoals Vogelbescherming) en overheden. Een breed draagvlak per regio is nodig.

De eerste stappen zijn hiervoor gezet. Vogelbescherming werkt met een aantal wetenschappers het concept verder uit in een denktank. Daarna komt het aan op het via voorbeeldprojecten smeden van maatschappelijke allianties om ons oer-Nederlandse landschap inclusief de natuur die daar van oudsher bij hoort zoals vogels, vlinders, bijen en bloemen te behouden of te herstellen. Met die goede voorbeelden willen we een breed maatschappelijk draagvlak creëren.

Elke meter telt!

Samen gaan we ervoor zorgen dat weidevogels niet uit het Nederlandse landschap verdwijnen. Elke meter telt om onze weidevogels te redden! Help ons zoveel mogelijk meters om te vormen van eentonige weilanden naar bloemrijke weides.

Red 10 m2 Rijke Weide voor €5,-

Factsheets weidevogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over weidevogels en weidevogelbeheer gepubliceerd voor boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen.

download pdf's

Gerelateerde items