Toon alles in de buurt

Boerenzwaluwen

Het doel van het project is om het aantal broedparen boerenzwaluwen alsmede het broedsucces binnen het werkgebied van de ANV, gedurende de projecttijd tot en met 2015, te laten toenemen. Dit tracht men te bereiken door vijftig agrarische bedrijven “boerenzwaluwvriendelijk” te maken, de kennis omtrent het nemen van de juiste stimulerende maatregelen (broedlocatie en foerageergebied) bij een groeiend aantal boeren bekend te maken en de betrokkenheid van deelnemende boeren bij flora en fauna rondom de boerderij in het algemeen (en de boerenzwaluw in het bijzonder) te vergroten. Daarnaast is er overleg met de plaatselijke IVN-afdelingen en vogelwerkgroepen die zich richten op huiszwaluw en gierzwaluw.

Samen met

Agrarische Natuurvereniging Weide en Waterpracht

Locatie

Reeuwijk

Gerelateerde items